internetové centrum
pro
energetické řízení


PROFIL CENTRA ENERGETICKÉHO ŘÍZENÍ: PROVOZOVATEL..
 

Systém hospodaření energií budov v regionech ČR, NUTS II

Nezávislé,regionální hodnocení úspor energie a evidence energetických certifikátů, průkazů budov

Vítejte v internetovém centru energetického řízení.

Úvod do problematiky energetického řízení

Zákon č. 406/2000 Sb. zavedl v lednu roku 2001 do legislativy nový pojem „Hospodaření energií“. Hospodařit energií a tím vlastními provozními prostředky je možné různými způsoby. Jedním ze způsobů je například realizace energetických auditů , v  komunální a terciální sféře, které se zpracovávají v různém provedení téměř v celém průmyslovém světě. Jedná se o komplexní průzkum energetického hospodářství organizace s cílem nalezení energetického potenciálu a návrhů na jeho efektivní (ekonomické) využití se zohledněním vlivů na životní prostředí.

Na základě praktických zkušeností z organizací je zřejmé, že realizací organizačních opatření, při důsledném uplatňování systémových přístupů k energetickému řízení, je možné významně snížit náklady na nákup energetického zboží. Těchto přínosů bývá možné dosáhnout i v organizacích, které již realizovaly dílčí úsporná opatření v oblasti zvyšování energetické účinnosti po provedeném energetickém auditu.

Cíle projektu PREMMI

Prozatím nevyužívaný potenciál úspor je zajímavým zdrojem možných finančních příjmových příležitostí přinášející také významné přínosy v oblasti životního prostředí. Vytvoření internetové aplikace systému v oblasti těchto příležitostí je cílem projektu PREMMI.

Stručné představení projektu PREMMI

PREMMI (Program Energetického Managementu a Monitoringu na Internetu) představuje originální systém dosahování energetických úspor prostřednictvím energetického řízení s tvorbou: stavebních průkazů budov, ověřování a plánování spotřeby energie a tepla, energetických průkazů a štítků s možností případného splácení s efektivních výnosů a zajištěním legislativní energetické bezpečnosti.

PREMMI obsahuje:

spojení nové metody pro moderní a efektivní internetové energetické řízení a analýzu dat podle zákony požadovaných parametrů. Tento integrovaný, ucelený systém je na rozdíl od jednorázového energetického auditu permanentním nástrojem trvalé, periodické energetické optimalizace, přinášející využívání potenciálu energetických úspor ve vysokém stupni a poskytující zpětné informace pro verifikaci dosažených zlepšení.

Systém PREMMI je možné využít také pro úkoly vyplývající se zákonem stanovených  požadavků na životní prostředí a s požadavky na sledování účinnosti energetických zařízení např. zdrojů tepla.

Základní systémové výstupy

Základní výstupy projektu zahrnují významné zvýšení energetické účinnosti a vytvoření podmínek hospodaření energií a to: v kterékoliv budově, v kterémkoliv obci nebo městě, v kterémkoliv územním regionu např. NUTS s přístupem k internetu. Zvýšení energetické účinnosti bude dosaženo využitím stávajícího energetického potenciálu a zavedením neinvestičních opatření v oblasti energetického řízení (zavedením systému PREMMI) s možností rozšíření do dalších oblastí např. investičních.

Implementace programu PREMMI

Instalace, např. z CD , které zůstává zájemci o zavedení programu PREMMI, se realizuje z důvodu bezpečnosti dat na počítač případně server objednatele pokud není dohodnuto jinak. Pokud odběratel energie nemůže z objektivních příčin plně provozovat systém PREMMI vlastními silami je možné využít služeb energetických auditorů nebo firem ESCO – Energy Service Company ( v ČR jsou tyto firmy známé pod zkratkou FES - Firma Energetických Služeb). Firma energetických služeb může také poskytnout pro zavedení PREMMI a pro případné investice své finanční zdroje v rámci financování třetí stranou systémem EPC (Energy Performance Contracting) - ekonomika.

Program energetického managementu a monitoringu